Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities 

1.1In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Jeannet Counseling & Coaching gevestigd te Lijnbaan 7, 3381 AS in Giessenburg

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Jeannet Counseling & Coaching wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Jeannet Counseling & Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder bijv. trainingen, coaching, E-books, (online) programma’s, video’s, licenties etc.

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma; 

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Jeannet Counseling & Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 

3.1 Jeannet Counseling & Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten en die dienen binnen 14 dagen betaald te worden.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Jeannet Counseling heeft plaatsgevonden. 

3.4 Jeannet Counseling & Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Jeannet Counseling & Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Jeannet Counseling aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Jeannet Counseling & Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Jeannet Counseling & Coaching gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

5.1 Jeannet Counseling & Coaching is gerechtigd: 

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
  4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 
  5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Jeannet Counseling & Coaching gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Atelier Pracht Vrouw: Tot 8 weken na aanmelding

Event: Tot 1 week voor event.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Jeannet Counseling & Coaching. 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Jeannet Counseling & Coaching niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Jeannet Counseling & Coaching te voldoen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Jeannet Counseling & Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Jeannet Counseling & Coaching. 

7.2 Indien en voor zover op Jeannet Counseling & Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jeannet Counseling & Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Jeannet Counseling & Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

7.4 Iedere schade jegens Jeannet Counseling & Coaching, behalve een schade die door Jeannet Counseling & Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 

8.1 Indien Jeannet Counseling & Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Jeannet Counseling & Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Jeannet Counseling & Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Jeannet Counseling & Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 Jeannet Counseling & Coaching zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Jeannet Counseling & Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Jeannet Counseling & Coaching) waardoor Jeannet Counseling & Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, overheidsmaatregelingen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Jeannet Counseling & Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

9. Uitvoering door derden 

9.1 Jeannet Counseling & Coaching is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 Jeannet Counseling & Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Jeannet Counseling & Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Jeannet Counseling & Coaching of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Jeannet Counseling & Coaching /andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Jeannet Counseling & Coaching ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Jeannet Counseling & Coaching en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Jeannet Counseling & Coaching en gehanteerde software berusten bij Jeannet Counseling & Coaching of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeannet Counseling & Coaching is het niet toegestaan om enig door Power Academy aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Jeannet Counseling & Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 

12.1 Jeannet Counseling & Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

12.2 Jeannet Counseling & Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Jeannet Counseling & Coaching. 

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Jeannet Counseling & Coaching en Jeannet Counseling & Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Jeannet Counseling & Coaching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Jeannet Counseling & Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

>